Obchodní podmínky

Obchodní podmínky českého e-shopu společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s.

 

 1.Úvodní ustanovení

 

Působnost obchodních podmínek:

 

 Tyto obchodní podmínky se vztahují na nákup zboží v rámci České a Slovenské republiky i ze zahraničí prostřednictvím internetového obchodu společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s., na internetové stránce http://www.eshop.prazdroj.cz (dále jen „internetový obchod“), a blíže upravují práva a povinnosti prodávajícího – obchodní společnosti Plzeňský Prazdroj, a. s., a kupujícího. Pro nákup zboží mířeného na území mimo ČR a SK užijte mezinárodní eshop Plzeňského Prazdroje, kdy na nákup přes tyto eshopy se vztahují obchodní podmínky dostupné na https://eshop.pilsnerurquell.com/en/business-terms-and-conditions. Jazyk: Tyto obchodní podmínky jsou vyhotoveny stejně jako nabídka zboží českém, slovenském, anglickém a německém jazyce, ve kterých lze uzavřít kupní smlouvu. V případě rozporů mezi jednotlivými jazykovými verzemi je rozhodující verze v českém jazyce. Prodávající: Obchodní společnost Plzeňský Prazdroj, a.s., se sídlem U Prazdroje 64/7, Východní Předměstí, Plzeň, PSČ 301 00, IČO: 45357366, DIČ: CZ45357366, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 227 Kontaktní údaje prodávajícího a adresa pro doručování: Plzeňský Prazdroj, a.s., Dárková prodejna, U Prazdroje 7, Východní Předměstí, Plzeň 301 00 Email: eshop@asahibeer.cz Tel.: +420 724 618 672 Kupující: K uzavření kupní smlouvy způsobilá fyzická a/nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo zboží z internetového obchodu prodávajícího. Rozlišuje se kupující, který je spotřebitelem a kupující, který jím není, přičemž kupující, který je spotřebitelem je takový kupující, který při uzavírání kupní smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti. Kupující, který není spotřebitel, pak uzavírá smlouvu za účelem využití zboží či služeb v rámci své podnikatelské činnosti. Prodej alkoholu osobám mladším 18let je zakázán. Kupující při objednávce zboží a jejím odesláním prodávajícímu potvrzuje, že je starší 18 let, pokud není prodávajícím vyžadováno jiné potvrzení této skutečnosti. Rozhodné právo: Veškeré smluvní vztahy na základě objednávek zboží v internetovém obchodu prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami a jsou uzavírány v souladu s právním řádem České republiky (dále též jen „ČR“) a řídí se právním řádem České republiky (dále též jen „ČR“) s vyloučením Vídeňské úmluvy o mezinárodní koupi zboží (CISG), tj. vztahy těmito obchodními podmínkami výslovně neupravené se řídí zejména českým zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) a českým zák. č. 634/1992 Sb., zákonem o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“) a příslušnými nařízeními a směrnicemi Evropské unie (dále též jen „EU“). Zboží: Zboží je vyráběno a prodáváno v souladu s právními a technickými normami platnými pro ČR a EU. Prodej alkoholu prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího není možný. Zboží je primárně určeno ke konečnému užívání, tzn. nikoli k dalšímu předprodeji. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil, vyjadřuje s nimi souhlas a bere na sebe závazek je v plné míře respektovat.

 

2. Způsob objednávání a uzavření kupní smlouvy

 

 Je-li kupující spotřebitel, návrhem k uzavření smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží na internetové stránky prodávajícího. Zboží lze objednávat pouze prostřednictvím formulářů internetového obchodu prodávajícího, případně dle domluvy na e-mailové adrese eshop@asahibeer.cz (dále jen „objednávka“). Pouze řádně vyplněná objednávka obsahující veškeré předepsané náležitosti je považována za platnou. Objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu jsou považovány za závazné. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Prodávající nenese jakoukoli odpovědnost za chyby a omyly v objednávce ze strany kupujícího. Rozhodující pro určení druhu a množství objednávaného zboží jsou vždy pouze objednací čísla zboží a nikoli doprovodný text objednávky. Obrázky u některého zboží mohou být pouze ilustrativní a nemusí plně odpovídat skutečnosti. Prodávající potvrdí kupujícímu neprodleně skutečnost, že mu byla objednávka expedována, a to informativním e-mailem na e-mail zadaný kupujícím (potvrzení není akceptací objednávky). Prodávající je oprávněn odmítnout objednávku, která byla zaslána s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně mění nabídku prodávajícího. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo ze zákonných důvodů. Prodávající si vyhrazuje právo požádat kupujícího o případnou písemnou autorizaci objednávky. Pro větší objednávky zboží, než je obvyklé množství (tj. u textilu a ostatních předmětů více než 5 ks, u sklenic nad 20 ks), je nezbytné, aby kupující kontaktoval před odesláním objednávky prodávajícího pro zjištění dostupnosti zboží a sjednání individuální výše poštovného a balného. Odesláním objednávky sjednává kupující výši ceny zboží, náklady na balné a dodání (ceníky), způsob dopravy (přehled dopravců), a platební podmínky. Bližší informace a ceníky jsou dostupné na https://eshop.prazdroj.cz/doprava-a-platba. Místem dodání zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři; dodání je možné kromě České a Slovenské republiky pouze do zemí uvedených na https://eshop.prazdroj.cz/doprava-a-platba. Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí vzniku škody přechází na kupujícího jeho převzetím a úplným zaplacením kupní ceny. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem odeslání objednávky kupujícím a přijetím (akceptací) objednávky prodávajícím. Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto návrhem, nebo jednáním prodávajícího v podobě odeslání objednaného zboží kupujícímu. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku kupujícího nebo její část (pokud se zrušením části objednávky kupující souhlasí, v opačném případě bude zrušena celá objednávka) před uzavřením kupní smlouvy, pokud se poptávané zboží již nevyrábí, nedodává do ČR či SR, v případě vyprodání zásob, došlo-li k podstatné změně ceny, k dodání zboží by došlo později, než bylo avizováno, došlo-li k objednání většího než obvyklého množství zboží apod. Pokud dojde ke zrušení objednávky nebo její části dle předchozí věty a kupující již zaplatil část nebo celou kupní cenu, pak mu prodávající tuto částku bez zbytečného odkladu předá nebo převede na účet dle dohody smluvních stran. Podaná objednávka a uzavřená smlouva je prodávajícím archivována v elektronickém úložišti prodávajícího za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Prodávající umožní kupujícímu, na základě jeho písemné žádosti, přístup k uložené uzavřené smlouvě, nejdéle však po dobu 6 měsíců od uzavření smlouvy.

 

2.A Předmět smlouvy a práva a povinnosti prodávajícího Předmětem smlouvy je pouze zboží z internetového obchodu prodávajícího uvedené v objednávce, které je dostupné a může být prodávajícím dodáno. Označení zboží nebo služby a popis jejich hlavních vlastností je uveden u každého jednotlivého zboží nebo služby v internetovém obchodě prodávajícího. Prodávající má právo odmítnout či zrušit jakoukoli objednávku kupujícího, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat objednané zboží a zaplatit za něj kupní cenu.

 

2.B Povinnosti kupujícího Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu místa, na které má být objednané zboží dodáno (místo doručení). Kupující je povinen jím objednané zboží převzít a zaplatit kupní cenu uvedenou v objednávce, včetně nákladů na balení a dopravu.

 

2.C Kupní cena zboží Kupní cenou zboží se rozumí cena v Kč nebo v EUR uvedená u jednotlivého zboží v internetovém obchodu prodávajícího (v nabídce je uvedena cena zboží prioritně s DPH a pro informaci též bez DPH; pokud není zřejmé, zda se jedná o cenu zboží s nebo bez DPH, jedná se o cenu s DPH). Zobrazením nových cen zboží v internetovém obchodu prodávajícího se předchozí ceny zboží stávají automaticky neplatnými, s výjimkou zboží objednaného kupujícím ještě za planosti ceny původní. Cena zboží nezahrnuje náklady na jeho balení (balné) a dopravu. Tyto náklady jsou rámcově uvedené v ceníkách dostupných na https://eshop.prazdroj.cz/doprava-a-platba, jakož jsou uvedené i v každé objednávce uvedeny zvlášť, včetně jejich výše, přičemž odesláním objednávky kupující souhlasí s výší těchto nákladů a zavazuje se je prodávajícímu uhradit. Ceny balného a dopravného platí pro objednání zboží v obvyklém množství. Cena poštovného a balného do zahraničí (včetně DPH) je stanovena prodávajícím dle místa určení, dle objednávkového formuláře, a je kalkulována do váhy max. 5kg. U objednávek s váhou nad 5kg může být prodávajícím požadován příplatek za poštovné, ten bude kupujícímu sdělen prodávajícím individuálně. Zásilky lze doručit pouze do vyjmenovaných zemí (viz ceník poštovného, dostupný na https://eshop.prazdroj.cz/doprava-a-platba). Pokud má kupující zájem o zaslání zboží do jiné země, než která je uvedena na https://eshop.prazdroj.cz/doprava-a-platba je nezbytné, aby za tímto účelem kontaktoval prodávajícího. Kupní cena vč. nákladů se považuje za sjednanou až uzavřením kupní smlouvy. Pokud je u daného zboží uvedena cena 0,-- Kč, nelze toto zboží objednat. Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nemůže kupující uplatňovat jakákoliv práva. Poskytne-li prodávající kupujícímu zdarma dárek, uplatní se ustanovení občanského zákoníku o darovací smlouvě.

 

3. Dodací podmínky

 

Způsoby a podmínky dodání zboží jsou uvedeny na stránkách internetového obchodu prodávajícího http://eshop.prazdroj.cz/. Zásilky do zahraničí (pouze pro kupující, kteří jsou právnickou osobou): zboží lze zaslat i právnickým osobám po uvedení údajů do objednávky; výše uvedené platí obdobně.

 

3.A Termín dodání zboží: Je-li zboží skladem, bude doručeno kupujícímu na území ČR do 5 pracovních dnů, na území EU do 7 pracovních dnů a mimo EU do 14 pracovních dnů, výjimečně i déle od odeslání oznámení o expedici objednaného zboží prodávajícím kupujícímu (v takovém případě není prodávající v prodlení). Objednávky sklenic s věnováním budou doručeny kupujícímu na území ČR do 14 pracovních dnů, na území EU do 21 pracovních dnů a mimo EU do 28 pracovních dnů. V případě objednání zboží, které není na skladě, bude termín dodání sjednán dohodou mezi prodávajícím a kupujícím mimo jiné s ohledem na možnosti distributora. Kupující bude o možném datu dodávky zboží, které není na skladě, vyrozuměn nejpozději 3. pracovní den po dni podání objednávky. Spotřebitel může v objednávce žádat o vyzvednutí zboží přímo na Dárkové prodejně prodávajícího v Plzni, která se nachází na nádvoří pivovaru Plzeňský Prazdroj na adrese U Prazdroje 7, Plzeň 304 97 (tel. +420 724 618 672). Při platbě zboží předem dle části 4.A bodu 3) těchto obchodních podmínek není prodávající povinen předat zboží k přepravě dříve, než bude sjednaná kupní cena, včetně ceny nákladů na balné a dopravu, uhrazena, tj. připsána ve prospěch peněžního účtu prodávajícího.

 

3.B Dopravce: Dopravu zboží zajišťují společnosti Česká pošta, s.p a Zásilkovna. (neplatí pro zboží k osobnímu vyzvednutí na Dárkové prodejně v Plzni). Zásilka se zbožím je přepravována jako Obchodní balík, pokud není mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. Prodávající si vyhrazuje právo určit, popř. změnit způsob přepravy (dopravce), a to s ohledem na objem, hmotnost dodávky a bezpečnost dopravy. Případná změna způsobu dopravy z rozhodnutí prodávajícího nebude mít žádný vliv na sjednanou výši úhrady za poštovné (přepravné) a balné. 3.C Převzetí dodávky Kupující je povinen při dodání zboží dopravcem zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoli závad toto neprodleně oznámit dopravci samotnému a zásilku se zbožím nepřebírat. Podpisem dodacího/přepravního listu či jiného dokladu o dodání zboží kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky či množství balíků zásilky nebude brán zřetel.

 

 4.Úhrada kupní ceny a dalších poplatků

 

4.A Způsob úhrady kupní ceny a nákladů na balné a dopravu Způsoby platby kupní ceny a nákladů na balné a dopravu jsou uvedeny na stránkách internetového obchodu prodávajícího http://eshop.prazdroj.cz/ .

 

Úhrada kupní ceny zboží a nákladů na balné a dopravu může probíhat jedním z následujících způsobů:

 

1) v hotovosti při zaslání zboží na dobírku, nebo

 

2) v hotovosti nebo platební kartou při odběru zboží v dárkových prodejnách Plzeňského Prazdroje (seznam prodejen je uveden na stránkách internetového obchodu prodávajícího www.eshop.prazdroj.cz) nebo

 

3) platba předem prostřednictvím platební karty nebo dle předchozí domluvy bankovním převodem. Platba podle bodu 3) se vyžaduje v případě zaslání zboží do zahraničí (místo doručení je adresa mimo území ČR), nebo

 

4) dárkovým voucherem - nutno v objednávce uvést dvanáctimístný kód uvedený na voucheru, jinak není úhrada dárkovým voucherem možná; pokud cena zboží přesáhne hodnotu voucheru, je nutné zbývající hodnotu zboží doplatit některým ze způsobů uvedených v části 4.A bodech 1), 2)– 3) a 5) této části obchodních podmínek; za nevyužitou část voucheru se finanční protiplnění neposkytuje,

 

5) E-ticketem - nutno v objednávce uvést šestimístný kód uvedený na e-ticketu, jinak není úhrada e-ticketem možná; pokud cena zboží přesáhne hodnotu e-ticketu, je nutné zbývající hodnotu zboží doplatit jedním ze způsobů uvedených v části 4.A bodech 1) - 4) této části obchodních podmínek; za nevyužitou část e-ticketu se finanční protiplnění neposkytuje. Při dodání zboží na dobírku – dle bodu 1) shora nebo při platbě předem – dle bodu 3) shora této části obchodních podmínek, je kupující povinen zaplatit při převzetí zboží/před odesláním zboží, dle skutečnosti, vždy úplnou kupní cenu (tj. cenu za zboží včetně poštovného a balného). Při osobním převzetí zboží kupujícím na některé z prodejen prodávajícího je kupující povinen zaplatit sjednanou kupní cenu zboží a balné. Konečný daňový doklad – pokladní doklad (případně pro právnické osoby faktura) je součástí dodávky objednaného zboží a slouží současně jako dodací list. Kupující souhlasí s tím, že v případě platby kupní ceny, která má charakter evidované tržby ve smyslu zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, Prodávající vystaví Kupujícímu účtenku ve smyslu tohoto zákona dle své volby v papírové anebo elektronické formě, samostatně anebo jako součást daňového dokladu.

 

 4.B Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

 4.C Měna, ve které je obchod uzavřen a výše DPH se řídí následujícími body:

 

 1) V případě, že místem dodání zboží je Česká republika, můžete volit mezi platbou v CZK a EURech. Výše DPH odpovídá sazbě platné v České republice.

 

 2) V případě, že místem dodání je stát Evropské unie s výjimkou České republiky, je možná platba pouze v EURech. Výše DPH odpovídá základní sazbě platné v zemi dodání.

 

 3) V případě, že místem dodání je stát mimo Evropskou unii, je možná platba pouze v EURech. Výše DPH odpovídá sazbě platné v České republice.

 

5.Odstoupení od kupní smlouvy

 

Kupující, který je spotřebitelem, je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených zákonem. Odstoupení je vůči prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno prohlášení kupujícího o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny nutné zákonné podmínky. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly. V případě zrušení smlouvy z důvodu uplatnění práv plynoucích z odpovědnosti za vady, vrací kupující plnění, které mu poskytl prodávající, pouze v rozsahu, v jakém je to v dané situaci objektivně možné. Kupující, který je spotřebitelem, má dle ust. § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení důvodu nejpozději do 14 dnů ode dne převzetí zboží. O úmyslu odstoupit od kupní smlouvy se kupující zavazuje informovat prodávajícího emailem na adresu eshop@asahibeer.cz, popřípadě doporučeným dopisem na kontaktní adresu prodávajícího pro doručování, s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz (pokud nebude dohodnut jiný způsob jejich vrácení). Odstoupení od kupní smlouvy musí být odesláno prodávajícímu nejpozději poslední den 14 denní lhůty. Kupující může pro odstoupení od smlouvy použít vzorový formulář, který je přílohou těchto obchodních podmínek. Přijetí vyplněného formuláře pro odstoupení od smlouvy potvrdí prodávající kupujícímu bez zbytečného odkladu v textové podobě. Právo kupujícího na odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží, což bere kupující na vědomí. Kupující, který je spotřebitelem, v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal, zboží je kupující povinen zaslat zpět nebo ho předat prodávajícímu na adresu jeho sídla úplné a nepoškozené, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu. Při zaslání zboží zpět prodávajícímu se kupující zavazuje zboží zabalit tak, aby bylo během přepravy dostatečně chráněno proti znehodnocení. Lhůta pro vrácení zboží se považuje za zachovanou, pokud kupující odešle zboží nebo ho předá prodávajícímu před uplynutím 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy. Po vrácení zboží kupujícím dle uvedených podmínek, vrátí prodávající bezodkladně, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno oznámení o odstoupení kupujícího od smlouvy, kupujícímu zpět všechny peněžní prostředky, které od kupujícího na základě smlouvy obdržel, včetně nákladů na dodání (poštovného a balného), stejným způsobem jakým je od kupujícího přijal, nedohodnou-li se strany na jiném způsobu. Prodávající je též oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím, pokud s tím kupující bude souhlasit a pokud tím kupujícímu nevzniknou další náklady. Pokud kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než obdrží kupujícím vrácené zboží nebo než kupující prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve. Náklady spojené s vrácením zboží nese kupující. Pokud již není dobře možné vydat vše, co na základě kupní smlouvy kupující získal (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí kupující poskytnout prodávajícímu peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit vůči kupujícímu právo na náhradu škody a jednostranně započíst svůj nárok na nárok kupujícího na vrácení kupní ceny, a v takovém případě vrací prodávající kupujícímu jen takto sníženou kupní cenu. Na kupní cenu, která má být kupujícímu prodávajícím vrácena, může prodávající navíc jednostranně započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží. Právo na odstoupení od smlouvy nemá kupující, který je spotřebitelem, v případě smluv uvedených v dle ust. § 1837 občanského zákoníku. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu (jedná se zejména o produkty s věnováním). Ustanovení této části obchodních podmínek se nevztahuje na kupujícího, který není spotřebitelem. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí, došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci, použil-li kupující věc ještě před objevením vady, nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch. Kupující pozbývá právo odstoupit od smlouvy rovněž, neoznámí-li vadu zboží včas. Odkaz na vzorový formulář pro odstoupení spotřebitele od smlouvy: vzorový formulář

 

6. Jiná ustanovení

 

6.A Nepřevzetí zboží V případě, že kupující nepřevezme zboží při dodání či je v prodlení s převzetím a prodávající má právo v případě, že kupujícím objednané zboží mělo být dle kupní smlouvy dodáno na místo doručení určené kupujícím, požadovat na kupujícím úhradu nákladů vzniklých prodlením kupujícího, resp. marným doručením zboží, které nepřevzetím zboží kupujícímu vznikly, má prodávající rovněž právo od kupní smlouvy odstoupit, přičemž úhradou vzniklých nákladů ani odstoupením od smlouvy není dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody v plné výši. Náklady, které nepřevzetím zboží prodávajícímu vznikly, jsou určeny na základě dohody smluvních stran ve výši 10 % z ceny zboží, které bylo marně dodáváno kupujícímu, a dále poštovné a balné. Zboží určené v kupní smlouvě k vyzvednutí v Dárkové prodejně v Plzni nebo Kozlím obchodě ve Velkých Popovicích nebo Radegastově obchodě v Nošovicích zde bude rezervováno maximálně po dobu 14 dnů, přičemž po marném uplynutí této doby daná kupní smlouva pozbývá bez dalšího platnosti a výše uvedené platí obdobně.

 

6.B Řešení sporů, příslušnost soudů Smluvní strany se zavazují jakékoliv spory vzniklé mezi nimi řešit přednostně smírnou cestou. V případě, že kupující není spotřebitelem a nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, je pro řešení sporů na základě ustanovení § 89a občanského soudního řádu (zákon č. 99/1963 Sb.) místně příslušný obecný soud v místě sídla prodávajícího. V případě, že kupující je spotřebitel, je kupující v případě vzniku sporu mezi kupujícím a prodávajícím oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s prodávajícím, a to prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro kupujícího zdarma, veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro kupujícího je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy kupující poprvé u prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu. Doručením takového návrhu (s předepsaným obsahem) je mimosoudní řešení spotřebitelského sporu zahájeno. Soudem příslušným pro řešení spotřebitelských sporů je soud dle místa domicilu kupujícího nebo v případě žaloby podávané spotřebitelem též místo sídla prodávajícího.

 

6.C Užívání registrovaných údajů Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších subjektů, není-li v konkrétním případě písemně sjednáno jinak.

 

7.Ochrana osobních údajů

 

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a evropským nařízením č. 2016/679, o ochraně osobních údajů (GDPR) a souvisícími předpisy. Prodávající postupuje v souladu se svými zásadami na ochranu soukromí „Privacy Policy“ dostupnými na https://www.prazdroj.cz/ochrana-soukromi, kdy tyto představují povinné informace poskytované prodávajícím jakožto správcem osobních údajů kupujícímu jakožto subjektu údajů dle nařízení GDPR. Se zásadami je kupující povinen se před objednáním zboží seznámit. Kupující odesláním objednávky potvrzuje přijetí informace o zpracování jeho osobních údajů prodávajícím pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a případně pro účely vedení uživatelského účtu kupujícího v případě využití registrace (viz níže). Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu nebo při objednávce zboží) uvádět správně, aktuálně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Kupující zasláním objednávky potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zpracováním získaných osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, zejména jakožto jejich zpracovatele v rámci EU (např. provozovatel webových stánek a eshopu prodávajícího, dopravce a další). Těmto osobám však budou osobní údaje poskytovány pouze v nezbytném rozsahu. Osobní údaje kupujících však nebudou poskytovány třetím osobám kromě těch, kteří se přímo podílejí na plnění smlouvy. Nákup prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího lze realizovat dvěma způsoby a to jednorázově nebo prostřednictvím registrace na našich internetových stránkách.

 

7.A Nákup bez registrace V případě jednorázového nákupu bez registrace kupující poskytuje prodávajícímu osobní údaje v rozsahu: - Jméno, příjmení - Adresa - Emailová adresa a / nebo telefonický kontakt - Datum narození - Informace o nakoupeném zboží Poskytnutí těchto osobních údajů je nezbytné pro uzavření kupní smlouvy a dodání zboží, které si kupující objednal. Datum narození je nezbytné pro dodržení požadavků zákonných předpisů České republiky, neboť na tomto internetovém obchodě jsou nabízeny a propagovány alkoholické nápoje. E-mail a / nebo telefonický kontakt je potřebný pro efektivní komunikaci s kupujícím v souvislosti se změnami objednávky, případnou nemožností dodání nebo v souvislosti s doručováním. Právním titulem zpracování osobních údajů je zde samotná smlouva a plnění uzavřené smlouvy (oprávněný zájem prodávajícího). Tyto osobní údaje nejsou zpracovávány pro žádné jiné účely. Prodávající zpracovává osobní údaje z jednorázových nákupů po dobu trvání oprávněného zájmu prodávajícího, tj. po dobu trvání promlčecí doby jakéhokoliv nároku vyplývajícího z kupní smlouvy.

 

7.B Nákup s registrací V případě že se kupující dobrovolně zaregistruje na stránkách prodávajícího za účelem plánovaného nakupování zboží, poskytuje své osobní údaje ke zpracování prodávajícímu v rozsahu: - Jméno, příjmení; - Adresa;- Datum narození; - Emailová adresa; - Telefonický kontakt; - Přihlašovací jméno a heslo; - Informace o nakoupeném zboží a to za účelem registrace kupujícího na webových stránkách prodávajícího a souvisejícího vytvoření a správy účtu kupujícího pro účely objednávání a nákupu zboží., v případě dobrovolného sdělení preferencí značky a udělení souhlasu za účelem zasílání newsletterů. Registrace je pro kupujícího dobrovolná a kupující ji může kdykoli zrušit. Registrace je pro kupujícího dobrovolná a kupující ji může kdykoli zrušit. Prodávající zpracovává osobní údaje po dobu trvání registrace a dále po dobu trvání promlčecí doby jakéhokoliv nároku vyplývajícího z poslední uzavření kupní smlouvy od zrušení registrace. V ostatním platí 7.A. obdobně.

 

7.C Poskytnutí informací v souvislosti se zpracováním osobních údajů Kupující, který je fyzickou osobou a spadá jakožto subjektu údajů do působnosti nařízení GDPR, má vůči prodávajícímu v souvislosti se zpracováním jeho osobních údajů následující práva vůči prodávajícímu: a) právo na výmaz svých osobních údajů; b) právo na přístup ke svým osobním údajům; c) právo na to, aby prodávající omezil zpracování osobních údajů kupujícího v případě, že: i. popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby prodávající mohl přesnost údajů ověřit; ii. zpracování je protiprávní a kupující odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití; iii. prodávající už osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale kupující je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; iv. kupující vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 Nařízení, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody prodávajícího převažují nad oprávněnými důvody kupujícího; d) právo na přenositelnost údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu; e) právo znát povahu automatizovaného zpracování osobních údajů v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování prováděné úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práv a právem chráněných zájmů kupujícího; f) právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování (viz výše), včetně profilování, které má pro kupujícího právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká, pokud se toto rozhodnutí netýká plnění smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím; g) právo být informován, pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody kupujícího. Takové porušení je prodávající povinen kupujícímu bez zbytečného odkladu oznámit. Za podmínek stanovených nařízením GDPR má kupující právo vznést proti zpracování osobních údajů na právním základě oprávněného zájmu prodávajícího, námitky proti profilování a vůči zpracovávání osobních údajů pro účely přímého marketingu. Kupující má rovněž právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky nebo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky. Za účelem uplatnění svých práv může kupující kontaktovat prodávajícího písemně na korespondenční adrese: Plzeňský Prazdroj, a.s., právní oddělení, Myslbek, Ovocný trh 8, 110 00 Praha 1 nebo na emailové adrese pověřence pro ochranu osobních údajů prodávajícího personaldataprotection@eu.asahibeer.com nebo registrace@asahibeer.cz. Další informace k ochraně osobních údajů jsou upraveny v "Podmínkách užívání stránek" a v "Privacy policy" prodávajícího, se kterými je kupující povinen se seznámit. V souvislosti s Podmínkami užívání stránek prodávající upozorňuje kupujícího zejména na to, že v souvislosti s užíváním webových stránek internetového obchodu dále dochází k profilování údajů místa přihlášení uživatelů na webové stránky, nikoli však k automatickému rozhodování. Kupujícímu je přitom v základním nastavení cookies umožněno takovou či jinou profilaci vypnout.

 

7.D Souhlas se zpracováním osobních údajů Kupující, který je fyzickou osobou, má možnost v rámci registrace udělit souhlas se zasíláním reklamních a propagačních emailů prodávajícím nad rámec obsahu objednávek zboží. Vyplněním a odesláním příslušného registračního formuláře ve spojení se zaškrtnutím souhlasu, jakožto kupující souhlasíte: a) aby tyto níže uvedené údaje zpracovávala naše společnost jakožto správce, tj: Plzeňský Prazdroj, a. s., se sídlem U Prazdroje 64/7, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČO 45357366, b) a to v rozsahu jméno a příjmení, doručovací adresa včetně ulice, číslo popisné, číslo orientační, město, PSČ, stát, číslo telefonu a e-mailová adresa, datum narození, uživatelské jméno, heslo a IP adresa; c) za účelem uvedeným u daného souhlasu, d) po dobu 3 let, neodvoláte-li svůj souhlas dříve. Po uplynutí této doby může prodávající zpracovávat osobní údaje po dobu trvání svého oprávněného zájmu, a to nejdéle po dobu trvání promlčecí doby jakéhokoliv nároku spojeného s Vaší registrací na našich stránkách a souvisejících nákupech. Již udělený souhlas se zpracováním osobních údajů lze odvolat kdykoli po odkliknutí určeného políčka ve vašem uživatelském kontě a nebo: dotazem na registrace@asahibeer.cz .

 

8. Odpovědnost za vady a reklamace

 

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními §§ 1914-1925, §§ 2099-2117 a §§ 2161-2174 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku). Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že věc nemá vady. Záruční doba na zboží dodané prodávajícím kupujícímu, který je spotřebitel, činí 24 měsíců, pokud není jinak uvedeno výslovně na daňovém dokladu, záručním listu k danému zboží nebo vyznačeno na obalu zboží, přičemž záruční doba v daňovém dokladu má před záruční dobou v záručním listu přednost a tato má přednost před záruční dobou na obalu zboží. Záruční doba na zboží dodané prodávajícím kupujícímu, který není spotřebitel, nemusí být prodávajícím poskytnuta, není-li výslovně uvedena u konkrétního zboží na daňovém dokladu nebo v záručním listu k tomuto zboží. Záruční doba počíná běžet dnem odevzdání zboží kupujícímu, byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží záruční doba od dojití věci do místa určení. V případě kupujícího spotřebitele, má-li koupení zboží uvést do provozu jiný podnikatel než prodávající, začne záruční doba běžet až ode dne uvedení zboží do provozu, pokud kupující spotřebitel objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost (pozn. nevztahuje se na kupujícího podnikatele). Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží nebo jeho části, počíná běžet nová záruční doba v plné délce na zboží nebo jeho část. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Kupující je v rámci reklamace povinen označit tvrzenou vadu dodaného zboží (viz níže 8.A). Prodávající kupujícímu v písemné formě následně potvrdí, kdy kupující právo uplatnil, a provádí-li se oprava, provedení opravy a dobu jejího trvání. V případě kupujícího spotřebitele musí být reklamace vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejího uplatnění, pokud se smluvní strany nedohodnou na lhůtě delší. Po uplynutí této lhůty, a pokud nebude reklamace vyřízena, se má za to, že vady jsou neodstranitelné. Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré části zboží, podklady, apod., potřebné pro vyřízení reklamace. Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné lhůtě. Lhůta je do toho data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Do odstranění vady nemusí kupující platit část kupní ceny odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu, pokud cenu již neuhradil. Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího. V případě kupujícího podnikatele nesvědčí tomuto však práva předvídaná občanským zákoníkem pro spotřebitele ani práva dle zákona na ochranu spotřebitele a příslušných předpisů EU.

 

8.A Prohlášení a povinnosti Kupující Odesláním objednávky vyjadřuje kupující souhlas s výše uvedenými záručními a reklamačními podmínkami. Kupující je povinen bezprostředně po dodání zboží toto prohlédnout a bez zbytečných odkladů informovat prodávajícího o případných zjištěných závadách. Pokud kupující zjistí jakékoli neshody mezi tím, co je uvedeno v kupní smlouvě, dodacím listu a skutečně dodaným zbožím například v druhu nebo množství a/nebo pokud se zásilkou neobdrží správně vyplněný dodací list, je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří dnů, písemně informovat prodávajícího (kupující postupuje shodně i v případě, že zjistí u zboží i jiné důvody, pro které je zboží v rozporu s kupní smlouvou ve smyslu ust. § 2161 obč. zák. a má vady v době, kdy kupující zboží převzal). Reklamaci doručuje kupující na vlastní náklady prodávajícímu nebo autorizovanému servisu uvedenému v záručním listu. Kupující přitom co nejvýstižněji popíše závady a jejich projevy, doloží fakturu nebo pokladní doklad (účtenku), a dále uvede své kontaktní údaje v rozsahu telefonní číslo a email. V případě nesplnění těchto požadavků nelze k reklamaci přihlížet; o tom prodávající kupujícího informuje.

 

8.B Zánik nároku na uplatnění reklamace Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí za škodu na zboží na kupujícího vnější událost. Nárok na uplatnění reklamace kupujícím dále zaniká při: porušení ochranných pečetí nebo nálepek pokud na zboží jsou; neodbornou instalací, zacházením či obsluhou nebo použitím, které je v rozporu s uživatelskou příručkou či návodem či obvyklými postupy; používání zboží v podmínkách, které neodpovídají podmínkám použití uvedených v dokumentaci, příručce či návodu nebo obvyklému použití; poškození zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním, které je v rozporu s návodem v uživatelské příručce, pokud je se zbožím dodávána. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží také tehdy, pokud před převzetím zboží věděl, že toto má vadu anebo pokud kupující vadu sám způsobil. V případě neoprávněné reklamace je reklamace odmítnuta, zboží je vráceno kupujícímu na jeho náklady, nebo je oprava po předchozí dohodě s kupujícím provedena za úhradu, kterou se kupující zaváže provést.

 

 9. Závěrečná ustanovení

 

Prodávající závěrem informuje kupujícího, který je spotřebitelem, že je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a příslušných evropských předpisů (www.coi.cz). Tyto OP tvoří nedílnou součástí každé (zejména kupní) smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím eshopu prodávajícího. Ujednání ve smlouvě mají přednost před ujednáními v OP. Stane-li se některé z ustanovení OP neplatným, nezákonným nebo jinak nevymahatelným, případně bude-li zrušeno, neovlivní to platnost, zákonnost a vymahatelnost jejich zbylých ustanovení.

V případě jakékoli stížnosti ohledně objednávkového či reklamačního procesu se můžete obrátit na prodávajícího prostřednictvím kontaktních údajů uvedených na Internetovém obchodě prodávajícího, příp. prostřednictvím jeho informační linky, jejíž kontakt je k dispozici na webové stránce www.prazdroj.cz . S ohledem na charakter prodávaného Zboží není poskytován žádný poprodejní servis. Kupujícímu náleží vedle záruky také práva z vadného plnění dle Občanského zákoníku, která jsou popsána v těchto obchodních podmínkách, a to zdarma. Faktura doručená kupujícímu představuje záruční list.

Tyto obchodní podmínky regulují vztahy mezi prodávajícím a kupujícím od 6.1.2023. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto OP bez předchozího upozornění. Platné pro smlouvu je vždy znění OP zveřejněné na webových stránkách v okamžiku odeslání objednávky zboží.

Otevíráte stránku v nepodporovaném prohlížeči!

Prosím otevřete si jej v GOOGLE CHROME.