Obchodní podmínky | Plzeňský Prazdroj, a.s.

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky e-shopu společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s.
 
1.Úvodní ustanovení
 
Tyto obchodní podmínky se vztahují na nákup zboží v rámci České republiky i ze zahraničí prostřednictvím internetového obchodu společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s., na internetové stránce http://www.eshop.prazdroj.cz (dále jen „internetový obchod“), a blíže upravují práva a povinnosti prodávajícího – obchodní společnosti Plzeňský Prazdroj, a. s., a kupujícího.
Prodávající:
Obchodní společnost Plzeňský Prazdroj, a.s., se sídlem U Prazdroje 64/7, Východní Předměstí, Plzeň, PSČ 301 00, IČO: 45357366, DIČ: CZ45357366, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 227 Kontaktní údaje prodávajícího a adresa pro doručování: Plzeňský Prazdroj, a.s., Dárková prodejna, U Prazdroje 7, Východní Předměstí, Plzeň 301 00
Email: eshop@asahibeer.cz Tel.: +420 724 618 672
Kupující:
Fyzická a/nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo zboží z internetového obchodu prodávajícího. Rozlišuje se kupující, který je spotřebitelem a kupující, který jím není, přičemž kupující, který je spotřebitelem je takový kupující, který při uzavírání kupní smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti. Kupující, který není spotřebitel, pak uzavírá smlouvu za účelem využití zboží či služeb v rámci své podnikatelské činnosti. Veškeré smluvní vztahy dle těchto obchodních podmínek jsou uzavírány v souladu s právem ČR a vztahy těmito obchodními podmínkami výslovně neupravené se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) a zák. č. 634/1992 Sb., zákonem o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“). Je-li smluvní stranou kupující, který není spotřebitelem, řídí se smluvní vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil, vyjadřuje s nimi souhlas a bere na sebe závazek je v plné míře respektovat.
 
2.Způsob objednávání a uzavření kupní smlouvy
 
Je-li kupující spotřebitel, návrhem k uzavření smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží na internetové stránky prodávajícího. Zboží lze objednávat pouze prostřednictvím formulářů internetového obchodu prodávajícího, případně dle domluvy na e-mailové adrese eshop@asahibeer.cz. Pouze řádně vyplněná objednávka obsahující veškeré předepsané náležitosti je považována za platnou. Objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu jsou považovány za závazné. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Prodávající nenese jakoukoli odpovědnost za chyby a omyly v objednávce ze strany kupujícího. Odeslanou objednávku není možné z technických důvodů upravovat, jelikož je krátce po jejím přijetí předána do našeho logistického centra. Rozhodující pro určení druhu a množství objednávaného zboží jsou vždy pouze objednací čísla zboží a nikoli doprovodný text objednávky. Obrázky u některého zboží mohou být pouze ilustrativní a nemusí plně odpovídat skutečnosti. Prodávající potvrdí kupujícímu neprodleně skutečnost, že mu byla objednávka expedována, a to informativním e-mailem na e-mail zadaný kupujícím (potvrzení není akceptací objednávky). Prodávající je oprávněn odmítnout objednávku, která byla zaslána s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně mění nabídku prodávajícího. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo ze zákonných důvodů. Prodávající si vyhrazuje právo požádat kupujícího o případnou písemnou autorizaci objednávky. Pro větší objednávky zboží, než je obvyklé množství (tj. u textilu a ostatních předmětů více než 5 ks, u sklenic nad 20 ks), je nezbytné, aby kupující kontaktoval před odesláním objednávky prodejce pro zjištění dostupnosti zboží a sjednání individuální výše poštovného a balného. Odesláním objednávky sjednává kupující výši ceny zboží, náklady na dodání, zvolený způsob dopravy a platební podmínky. Místem dodání zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího jeho převzetím a úplným zaplacením kupní ceny. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem odeslání objednávky kupujícím a přijetím (akceptací) objednávky prodávajícím. Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto návrhem. Smlouvu lze uzavřít v českém a anglickém jazyce. V případě rozporů mezi jednotlivými jazykovými verzemi je rozhodující verze v českém jazyce. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku kupujícího nebo její část (pokud se zrušením části objednávky kupující souhlasí, v opačném případě bude zrušena celá objednávka) před uzavřením kupní smlouvy, pokud se poptávané zboží již nevyrábí, nedodává do ČR, v případě vyprodání zásob, došlo-li k podstatné změně ceny, k dodání zboží by došlo později, než bylo avizováno, došlo-li k objednání většího než obvyklého množství zboží apod. Pokud dojde ke zrušení objednávky nebo její části dle předchozí věty a kupující již zaplatil část nebo celou kupní cenu, pak mu prodávající tuto částku bez zbytečného odkladu předá nebo převede na účet dle dohody smluvních stran. Podaná objednávka a uzavřená smlouva je prodávajícím archivována v elektronickém úložišti prodávajícího za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Prodávající umožní kupujícímu, na základě jeho písemné žádosti, přístup k uložené uzavřené smlouvě.
 
2.A Předmět smlouvy a práva a povinnosti prodávajícího
 
Předmětem smlouvy je pouze zboží z internetového obchodu prodávajícího uvedené v objednávce, které je dostupné a může být prodávajícím dodáno. Označení zboží nebo služby a popis jejich hlavních vlastností je uveden u každého jednotlivého zboží nebo služby v internetovém obchodě prodávajícího. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat objednané zboží a zaplatit za něj kupní cenu. Prodej alkoholu osobám mladším 18let je zakázán. Kupující při objednávce zboží a jejím odesláním prodávajícímu potvrzuje, že je starší 18 let, pokud není prodávajícím vyžadováno jiné potvrzení této skutečnosti. Prodej alkoholu mimo ČR prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího není možný.
 
2.B Povinnosti kupujícího
 
Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu místa, na které má být objednané zboží dodáno (místo doručení). Kupující je povinen jím objednané zboží převzít a zaplatit kupní cenu uvedenou v objednávce, včetně nákladů na balení a dopravu.
 
2.C Kupní cena zboží
 
Kupní cenou zboží se rozumí cena v Kč nebo v EUR uvedená u jednotlivého zboží v internetovém obchodu prodávajícího (v nabídce je uvedena cena zboží prioritně s DPH a pro informaci též bez DPH; pokud není zřejmé, zda se jedná o cenu zboží s nebo bez DPH, jedná se o cenu s DPH). Zobrazením nových cen zboží v internetovém obchodu prodávajícího se předchozí ceny zboží stávají automaticky neplatnými, s výjimkou zboží objednaného kupujícím ještě za planosti ceny původní. Cena zboží nezahrnuje náklady na jeho balení (balné) a dopravu. Tyto náklady jsou v každé objednávce uvedeny zvlášť, včetně jejich výše, přičemž odesláním objednávky kupující souhlasí s výší těchto nákladů a zavazuje se je prodávajícímu uhradit. Kupní cena se považuje za sjednanou až uzavřením kupní smlouvy. Pokud je u daného zboží uvedena cena 0,-- Kč, nelze toto zboží objednat. Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nemůže kupující uplatňovat jakákoliv práva. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy.


3.Dodací podmínky
 
Způsoby dodání zboží jsou uvedeny na stránkách internetového obchodu prodávajícího http://eshop.prazdroj.cz/
 
3.A Termín dodání zboží
Je-li zboží skladem, bude doručeno kupujícímu na území ČR do 5 pracovních dnů, na území EU do 7 pracovních dnů a mimo EU do 14 pracovních dnů výjimečně i déle od odeslání oznámení o expedici objednaného zboží prodávajícím kupujícímu. Objednávky sklenic s věnováním budou doručeny kupujícímu na území ČR do 14 pracovních dnů, na území EU do 21 pracovních dnů a mimo EU do 28 pracovních dnů. V případě objednání zboží, které není na skladě, bude termín dodání sjednán dohodou mezi prodávajícím a kupujícím mimo jiné s ohledem na možnosti distributora. Kupující bude o možném datu dodávky zboží, které není na skladě, vyrozuměn nejpozději 3. pracovní den po dni podání objednávky. Spotřebitel může v objednávce žádat o vyzvednutí zboží přímo na Dárkové prodejně prodávajícího v Plzni, která se nachází na nádvoří pivovaru Plzeňský Prazdroj na adrese U Prazdroje 7, Plzeň 304 97 (tel. +420 724 618 672) Zaměstnanci prodávajícího si mohou zvolit jako místo doručení sídlo příslušného ODC prodávajícího, kam bude zboží doručeno v týdenních až čtrnáctidenních intervalech dle sezóny - bez nutnosti hradit poštovné. Při platbě zboží předem dle části 4.A bodu 3) těchto obchodních podmínek není prodávající povinen předat zboží k přepravě dříve, než bude sjednaná kupní cena, včetně ceny nákladů na balné a dopravu, uhrazena, tj. připsána ve prospěch peněžního účtu prodávajícího.
 
3.B Dopravce
Dopravu zboží zajišťují společnosti Česká pošta, s.p, DPD s.r.o. a Zásilkovna.cz, s r.o. (neplatí pro zboží k osobnímu vyzvednutí na Dárkové prodejně v Plzni a u zboží objednaného zaměstnanci prodávajícího k dodání na ODC). Zásilka se zbožím je přepravována jako Obchodní balík, pokud není mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. Prodávající si vyhrazuje právo určit, popř. změnit způsob přepravy (dopravce), a to s ohledem na objem, hmotnost dodávky a bezpečnost dopravy. Případná změna způsobu dopravy z rozhodnutí prodávajícího nebude mít žádný vliv na sjednanou výši úhrady za poštovné (přepravné) a balné.
 
3.C Cena za dopravu
Cena za dopravu je uvedena na stránkách internetového obchodu prodávajícího www.eshop.prazdroj.cz. Tyto ceny platí pro objednání zboží v obvyklém množství. Zásilky do zahraničí (pouze pro kupující, kteří jsou spotřebiteli): Cena poštovného a balného do zahraničí (včetně DPH) je stanovena dle místa určení, dle objednávkového formuláře, a je kalkulována do váhy max. 5kg. U objednávek s váhou nad 5kg může být prodávajícím požadován příplatek za poštovné, ten bude kupujícímu sdělen prodávajícím individuálně. Zásilky lze doručit pouze do vyjmenovaných zemí (viz ceník poštovného, který tvoří přílohu č. 1 těchto obchodních podmínek). Pokud má kupující zájem o zaslání zboží do jiné země, než která je uvedena v ceníku poštovného, je nezbytné, aby za tímto účelem kontaktoval prodávajícího. Zásilky do zahraničí (pouze pro kupující, kteří jsou právnickou osobou): zboží lze zaslat i právnickým osobám po uvedení údajů do objednávky.


3.D Převzetí dodávky
Kupující je povinen při dodání zboží dopravcem zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoli závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému a zásilku se zbožím nepřebírat. Podpisem dodacího/přepravního listu či jiného dokladu o dodání zboží kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky či množství balíků zásilky nebude brán zřetel.
 
4.Úhrada kupní ceny a dalších poplatků
 
 
4.A Způsob úhrady kupní ceny a nákladů na balné a dopravu
Způsoby platby kupní ceny a nákladů na balné a dopravu jsou uvedeny na stránkách internetového obchodu prodávajícího http://eshop.prazdroj.cz/. Úhrada kupní ceny zboží a nákladů na balné a dopravu může probíhat jedním z následujících způsobů: 1) v hotovosti při zaslání zboží na dobírku, nebo 2) v hotovosti nebo platební kartou při odběru zboží v dárkových prodejnách Plzeňského Prazdroje (seznam prodejen je uveden na stránkách internetového obchodu prodávajícího www.eshop.prazdroj.cz) nebo 3) platba předem prostřednictvím platební karty nebo dle předchozí domluvy bankovním převodem. Platba podle bodu 3) se vyžaduje pro zaslání zboží objednaného zaměstnanci prodávajícího s místem doručení na ODC (platí pouze pro zaměstnance prodávajícího) a v případě zaslání zboží do zahraničí (místo doručení je adresa mimo území ČR), nebo 4) dárkovým voucherem - nutno v objednávce uvést dvanáctimístný kód uvedený na voucheru, jinak není úhrada dárkovým voucherem možná; pokud cena zboží přesáhne hodnotu voucheru, je nutné zbývající hodnotu zboží doplatit některým ze způsobů uvedených v části 4.A bodech 1), 2)– 3) a 5) této části obchodních podmínek; za nevyužitou část voucheru se finanční protiplnění neposkytuje, 5) E-ticketem - nutno v objednávce uvést šestimístný kód uvedený na e-ticketu, jinak není úhrada e-ticketem možná; pokud cena zboží přesáhne hodnotu e-ticketu, je nutné zbývající hodnotu zboží doplatit jedním ze způsobů uvedených v části 4.A bodech 1) - 4) této části obchodních podmínek; za nevyužitou část e-ticketu se finanční protiplnění neposkytuje. Při dodání zboží na dobírku – dle bodu 1) shora nebo při platbě předem – dle bodu 3) shora této části obchodních podmínek, je kupující povinen zaplatit při převzetí zboží/před odesláním zboží, dle skutečnosti, vždy úplnou kupní cenu (tj. cenu za zboží včetně poštovného a balného). Při dodání zboží na ODC zaplatí zaměstnanec prodávajícího cenu za zboží a balné, avšak bez poštovného. Při osobním převzetí zboží kupujícím na některé z prodejen prodávajícího je kupující povinen zaplatit sjednanou kupní cenu zboží a balné. Konečný daňový doklad – pokladní doklad (případně pro právnické osoby faktura) je součástí dodávky objednaného zboží a slouží současně jako dodací list.
Kupující souhlasí s tím, že v případě platby kupní ceny, která má charakter evidované tržby ve smyslu zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, Prodávající vystaví Kupujícímu účtenku ve smyslu tohoto zákona dle své volby v papírové anebo elektronické formě, samostatně anebo jako součást daňového dokladu.
 
4.B Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku
Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
 
5.Odstoupení od kupní smlouvy
 
Kupující, který je spotřebitelem, je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených zákonem. Odstoupení je vůči prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno prohlášení kupujícího o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny nutné zákonné podmínky. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly. V případě zrušení smlouvy z důvodu uplatnění práv plynoucích z odpovědnosti za vady, vrací kupující plnění, které mu poskytl prodávající, pouze v rozsahu, v jakém je to v dané situaci objektivně možné.
Kupující, který je spotřebitelem, má dle ust. § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení důvodu nejpozději do 14 dnů ode dne převzetí zboží. O úmyslu odstoupit od kupní smlouvy se kupující zavazuje informovat prodávajícího emailem na adresu eshop@asahibeer.cz, popřípadě doporučeným dopisem na kontaktní adresu prodávajícího pro doručování, s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz (pokud nebude dohodnut jiný způsob jejich vrácení). Odstoupení od kupní smlouvy musí být odesláno prodávajícímu nejpozději poslední den 14 denní lhůty. Kupující může pro odstoupení od smlouvy použít vzorový formulář, který je přílohou těchto obchodních podmínek. Přijetí vyplněného formuláře pro odstoupení od smlouvy potvrdí prodávající kupujícímu bez zbytečného odkladu v textové podobě. Právo kupujícího na odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží, což bere kupující na vědomí. Kupující, který je spotřebitelem, v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal, zboží je kupující povinen zaslat zpět nebo ho předat prodávajícímu na adresu Arlego Fulfillment, Žlutická 9, 323 00 Plzeň úplné a nepoškozené, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu. Při zaslání zboží zpět prodávajícímu se kupující zavazuje zboží zabalit tak, aby bylo během přepravy dostatečně chráněno proti znehodnocení. Lhůta pro vrácení zboží se považuje za zachovanou, pokud kupující odešle zboží nebo ho předá prodávajícímu před uplynutím 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy. Po vrácení zboží kupujícím, vrátí prodávající bezodkladně, nejdéle do 14 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno oznámení o odstoupení kupujícího od smlouvy, kupujícímu zpět všechny peněžní prostředky, které od kupujícího na základě smlouvy obdržel, včetně nákladů na dodání (poštovného a balného), stejným způsobem jakým je od kupujícího přijal, nedohodnou-li se strany na jiném způsobu. Prodávající je též oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím, pokud s tím kupující bude souhlasit a pokud tím kupujícímu nevzniknou další náklady. Pokud kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než obdrží kupujícím vrácené zboží nebo než kupující prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve. Náklady spojené s vrácením zboží nese kupující. Pokud již není dobře možné vydat vše, co na základě kupní smlouvy kupující získal (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí kupující poskytnout prodávajícímu peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit vůči kupujícímu právo na náhradu škody a jednostranně započíst svůj nárok na nárok kupujícího na vrácení kupní ceny, a v takovém případě vrací prodávající kupujícímu jen takto sníženou kupní cenu. Na kupní cenu, která má být kupujícímu prodávajícím vrácena, může prodávající navíc jednostranně započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží. Právo na odstoupení od smlouvy nemá kupující, který je spotřebitelem, v případě smluv uvedených v dle ust. § 1837 občanského zákoníku. Ustanovení této části obchodních podmínek se nevztahuje na kupujícího, který není spotřebitelem. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí, došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci, použil-li kupující věc ještě před objevením vady, nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch. Kupující pozbývá právo odstoupit od smlouvy rovněž, neoznámí-li vadu zboží včas.
Odkaz na vzorový formulář:vzorový formulář
 
6.Jiná ustanovení
 
 
6.A Nepřevzetí zboží
V případě, že kupující nepřevezme zboží při dodání či je v prodlení a prodávající má právo v případě, že kupujícím objednané zboží mělo být dle kupní smlouvy dodáno na místo doručení určené kupujícím, požadovat na kupujícím úhradu nákladů vzniklých prodlením kupujícího, resp. marným doručením zboží, které nepřevzetím zboží kupujícímu vznikly, má prodávající rovněž právo od kupní smlouvy odstoupit, přičemž úhradou vzniklých nákladů ani odstoupením od smlouvy není dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody. Náklady, které nepřevzetím zboží prodávajícímu vznikly, jsou určeny na základě dohody smluvních stran ve výši 10 % z částky zboží, které bylo marně dodáváno kupujícímu, a dále poštovné a balné. Zboží určené v kupní smlouvě k vyzvednutí v Dárkové prodejně v Plzni nebo Kozlím obchodě ve Velkých Popovicích nebo Radegastově obchodě v Nošovicích zde bude rezervováno maximálně po dobu 14 dnů, přičemž po marném uplynutí této doby daná kupní smlouva pozbývá bez dalšího platnosti.
 
6.B Řešení sporů
Smluvní strany se zavazují jakékoliv spory vzniklé mezi nimi řešit přednostně smírnou cestou. V případě, že kupující není spotřebitelem a nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, je pro řešení sporů na základě ustanovení § 89a občanského soudního řádu (zákon č. 99/1963 Sb.) místně příslušný obecný soud prodávajícího.
 
6.C Užívání registrovaných údajů
Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších subjektů, není-li v konkrétním případě sjednáno jinak.
 
7.Ochrana osobních údajů
 

Nákup prostřednictvím našeho internetového obchodu lze realizovat dvěma způsoby a to jednorázově nebo prostřednictvím registrace na našich internetových stránkách.

 

7.1 Nákup bez registrace

V případě jednorázového nákupu bez registrace kupující poskytuje osobní údaje v rozsahu:
- Jméno, příjmení
- Adresa
- Emailová adresa a / nebo telefonický kontakt
- Datum narození

Poskytnutí těchto osobních údajů je nezbytné pro uzavření kupní smlouvy a dodání zboží, které si kupující objednal. Datum narození je nezbytný pro dodržení požadavků zákonných předpisů České republiky, neboť na tomto internetovém obchodě jsou nabízeny a propagovány alkoholické nápoje. E-mail a / nebo telefonický kontakt je potřebný pro efektivní komunikaci s kupujícím v souvislosti se změnami objednávky, případnou nemožností dodání nebo v souvislosti s doručováním. Tyto osobní údaje nejsou zpracovávány na žádné jiné účely.

Prodávající zpracovává osobní údaje z jednorázových nákupů po dobu trvání oprávněného zájmu prodávajícího, tj. po dobu trvání promlčecí doby jakéhokoliv nároku vyplývajícího z kupní smlouvy.

 

7.2 Nákup s registrací

V případě že se kupující dobrovolně zaregistruje na stránkách prodávajícího, poskytuje své osobní údaje ke zpracování v rozsahu:
- Jméno, příjmení;
- Adresa;
- Datum narození;
- Emailová adresa;
- Telefonický kontakt;
- Přihlašovací jméno a heslo.

a to za účelem registrace na webových stránkách prodávajícího .
Prodávající zpracovává osobní údaje po dobu 3 let, neodvoláte-li svůj souhlas dříve. 

Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů může kupující (s účinky do budoucna) kdykoliv odvolat a to i emailem na adresu eshop@asahibeer.cz , čímž bude kupující vymazán z databáze registrovaných uživatelů.

Osobní údaje kupujících nebudou poskytovány třetím osobám kromě těch, kteří se přímo podílejí na zpracování objednávky (dopravci, provozovatelé apod.). I těmto osobám budou osobní údaje poskytovány pouze v nezbytném rozsahu.

 

7.3 Poskytnutí informací v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Kupující, který je fyzickou osobou, má v souladu se zákonem na ochranu  osobních údajů č. 101/2000 Sb v platném znění, vůči prodávajícímu v souvislosti se zpracováním jeho osobních údajů následující práva:

a) právo na informace o zpracování osobních údajů;
b) právo na bez zbytečného odkladu na opravu či doplnění nepřesných osobních údajů;
c) pokud prodávající zpracovává, nebo se kupující domnívá, že prodávající provádí zpracování osobních údajů v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů, má kupující právo při splnění zákonných podmínek od prodávajícího:
i. požadovat vysvětlení;
ii. požadovat, aby prodávající neprodleně odstranil takto vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, pokud to neodporuje jiným právním předpisům;
iii. žádat o přiměřené zadostiučinění v souladu s platnými zákonnými předpisy, pokud byla dotčena má osobnostní práva a
iv. požadovat v souladu se zákonnými předpisy náhradu škody, pokud kupujícímu byla prodávajícím způsobena škoda;


Prodávající informuje kupujícího, že od 25.5.2018 má za podmínek stanovených v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů (dále jen "Nařízení"), vůči prodávajícímu:
a) právo na výmaz svých osobních údajů;
b) právo na přístup ke svým osobním údajům;
c) právo na to, aby prodávající omezil zpracování osobních údajů kupujícího v případě, že:
i. popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby prodávající mohl přesnost údajů ověřit;
ii. zpracování je protiprávní a kupující odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;
iii. prodávající už osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale kupující je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
iv. kupující vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 Nařízení, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody prodávajícího převažují nad oprávněnými důvody kupujícího;
d) právo na přenositelnost údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu;
e) právo znát povahu automatizovaného zpracování osobních údajů v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování prováděné úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práv a právem chráněných zájmů kupujícího;
f) právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování (viz výše), včetně profilování, které má pro kupujícího právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká, pokud se toto rozhodnutí netýká plnění smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím;
g) právo být informován, pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody kupujícího. Takové porušení je prodávající povinen kupujícímu bez zbytečného odkladu oznámit.

Za podmínek stanovených Nařízením má kupující právo vznést proti zpracování osobních údajů na právním základě oprávněného zájmu Společnosti, námitky proti profilování a vůči zpracovávání osobních údajů pro účely přímého marketingu.

Kupující má rovněž právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky nebo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky.

Za účelem uplatnění svých práv může kupující kontaktovat prodávajícího písemně na adrese jeho sídla nebo na emailové adrese LegalServices@asahibeer.cz a/nebo jeho pověřence pro ochranu osobních údajů registrace@asahibeer.cz

Bližší informace k ochraně osobních údajů jsou upraveny ve "Obchodních podmínkách e-shopu" a v "Privacy policy".

 

8.Odpovědnost za vady a reklamace
 
Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními §§ 1914-1925, §§ 2099-2117 a §§ 2161-2174 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku). Prodávající odpovídá kupujícímu – spotřebiteli za to, že věc nemá vady. Záruční doba na zboží dodané prodávajícím kupujícímu, který je spotřebitel, činí 24 měsíců, pokud zákon nestanoví kratší záruční dobu. Prodávající poskytne na zboží delší záruční dobu, než stanoví zákon, pokud tak bude uvedeno výslovně na daňovém dokladu, záručním listu nebo vyznačena na obalu. Záruční doba na zboží dodané prodávajícím kupujícímu, bude v délce uvedené u konkrétního zboží na daňovém dokladu nebo v záručním listu k tomuto zboží; záruční doba nemusí být kupujícímu, který je podnikatelem, poskytnuta. Záruční doba počíná běžet dnem odevzdání zboží kupujícímu, byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží záruční doba od dojití věci do místa určení. V případě kupujícího spotřebitele, má-li koupení zboží uvést do provozu jiný podnikatel než prodávající, začne záruční doba běžet až ode dne uvedení zboží do provozu, pokud kupující spotřebitel objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost (pozn. nevztahuje se na kupujícího podnikatele). Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží nebo jeho části, počíná běžet nová záruční doba v plné délce na zboží nebo jeho část. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. V případě kupujícího spotřebitele musí být reklamace vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejího uplatnění, pokud se smluvní strany nedohodnou na lhůtě delší. Po uplynutí této lhůty, a pokud nebude reklamace vyřízena, se má za to, že vady jsou neodstranitelné. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí za škodu na zboží na kupujícího vnější událost. Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré části zboží, podklady, apod., potřebné pro vyřízení reklamace. Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné lhůtě. Lhůta je do toho data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího. Do odstranění vady nemusí kupující platit část kupní ceny odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu. Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy kupující právo uplatnil, a provádí-li se oprava, provedení opravy a dobu jejího trvání. V případě kupujícího podnikatele bude reklamace vyřízena dle občanského zákoníku, resp. příslušné smlouvy.
 
8.A Kupující
Odesláním objednávky vyjadřuje kupující souhlas se záručními podmínkami. Kupující je povinen bezprostředně po dodání zboží toto prohlédnout a bez zbytečných odkladů informovat prodávajícího o případných zjištěných závadách. Pokud kupující zjistí jakékoli neshody mezi tím, co je uvedeno v kupní smlouvě, dodacím listu a skutečně dodaným zbožím například v druhu nebo množství a/nebo pokud se zásilkou neobdrží správně vyplněný dodací list, je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří dnů, písemně informovat prodávajícího (kupující postupuje shodně i v případě, že zjistí u zboží i jiné důvody, pro které je zboží v rozporu s kupní smlouvou ve smyslu ust. § 2161 obč. zák.). Reklamaci doručuje kupující na vlastní náklady prodávajícímu nebo autorizovanému servisu uvedenému v záručním listu. Kupující přitom co nejvýstižněji popíše závady a jejich projevy, doloží fakturu nebo pokladní doklad (účtenku), a dále uvede své kontaktní údaje v rozsahu telefonní číslo a email.
 
8.B Zánik nároku na uplatnění reklamace
Nárok na uplatnění reklamace kupujícím zaniká při: porušení ochranných pečetí nebo nálepek pokud na zboží jsou; neodbornou instalací, zacházením či obsluhou nebo použitím, které je v rozporu s uživatelskou příručkou či návodem či obvyklými postupy; používání zboží v podmínkách, které neodpovídají podmínkám použití uvedených v dokumentaci, příručce či návodu nebo obvyklému použití; poškození zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním, které je v rozporu s návodem v uživatelské příručce, pokud je se zbožím dodávána. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží také tehdy, pokud před převzetím zboží věděl, že toto má vadu anebo pokud kupující vadu sám způsobil. V případě neoprávněné reklamace je reklamace odmítnuta, zboží je vráceno kupujícímu na jeho náklady, nebo je oprava po předchozí dohodě s kupujícím provedena za úhradu, kterou se kupující zaváže provést.
 
9. Závěrečná ustanovení
 
Obchodní podmínky se řídí platným právním řádem České republiky a platí ve znění platném v den odeslání elektronické objednávky. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na internetovém obchodu prodávajícího http://eshop.prazdroj.cz/., tj. dnem 1.4.2018. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek bez předchozího upozornění. Tyto OP jsou vyhotoveny v českém a anglickém jazyce. V případě rozporů mezi těmito jazykovými verzemi je rozhodující česká verze.